UMarco -Umtyholi uyakhula ngokukhululeka ngokuchasene nemiphefumlo

Inenekazi lethu ukuze UMarco Ferrari in Paratico (eItali) nge-28 kaMeyi:

Bantwana bam abaziintanda, intliziyo yam iyagcoba ukunifumana nilapha emthandazweni. Bantwana abathandekayo, wanga uMoya oyiNgcwele wehla phezu kwenu, wehla wangena ezintliziyweni zenu, wehla phezu kwale ndawo, wehla phezu kolu luntu, uhle phezu kwabefundisi beBandla, phezu kwababingeleli nemiphefumlo engcwalisiweyo, uhle phezu kwabagulayo, abahlwempuzekileyo, abo babandezelekileyo. “Zilahliwe”… Wanga uMoya oyiNgcwele wehla phezu kwehlabathi kunye nehlabathi ngezipho zakhe ezingcwele. 
 
Bantwana, umtyholi uya ngokuya evulelwa imiphefumlo. Thandaza! Amafu amnyama azisa ubumnyama aye asasazeka kwiindawo ezininzi zehlabathi nakubantu abaninzi. Ngoxa bezikhohlisa ngelithi bafikelele encotsheni yayo yonke inkqubela, basahamba ebumnyameni. Uninzi lwabantwana bam alusaceli uncedo kuThixo, uMdali noMniki wako konke okulungileyo, kodwa baqhubeke behamba nokuhlala kobona bumnyama basesonweni. Yonke into yenziwe mnyama lithunzi lokufa elibulalayo, isono esivalela imiphefumlo nentiyo etshabalalisa iintliziyo nobudlelwane. Ubumnyama namathunzi ade ayenza mnyama iBandla eliNgcwele. Thandaza! Bantwana, isiphithiphithi kunye nobumnyama buyanda ngakumbi nangakumbi, kwaye yonke imihla usathana uvuna amaxhoba phakathi kwabantwana bam, naphakathi koonyana bam [ababingeleli] endibathandayo. Thandaza, thandaza, thandaza!
 
Wanga uMoya oyiNgcwele angakunika uxolo, olo xolo ndikumema ukuba uluthabathe emhlabeni. Ndiyakusikelela egameni loBathathu Emnye uNgcwele, egameni likaThixo, onguYise, uThixo onguNyana, uThixo onguMoya wothando. Amen. 
 
Bantwana bam, qhubekani nithandaza. Musani ukuzivumela ukuba nidikwe yiyo nantoni na; thandaza, thandaza. Ndinawe, ndiyakumbambazela ndikubambele kufutshane kum.
 
Sala kakuhle bantwana bam.
 
 
Print Friendly, PDF & Email
exhonyiweyo UMarco Ferrari, imiyalezo.