USimona kunye no-Angela-Iyantlukwano enkulu

Inenekazi lethu leZaro di Ischia ukuya Simona nge-8 kaJuni, 2022:

Ndabona uMama; wayevathe ezimhlophe, entloko iqhiya elimhlophe elicekethekileyo, nesithsaba seenkwenkwezi ezilishumi elinambini, emagxeni akhe isambatho esiluhlaza esibanzi esihla sisiya ezinyaweni zakhe. UMama wayenxibe ilokhwe emhlophe, yaye iingalo zakhe zazivulekile ebonisa ukuba wamkelekile. Ngasekhohlo kukaMama yayinguYesu: Wayenengubo emhlophe kunye nesambatho esibomvu esibanzi emagxeni akhe, iingalo zakhe zivulekile kwaye ezandleni zakhe nasezinyaweni zakhe zaziyimpawu zePassion.
 
Ngamana uYesu Kristu angadunyiswa
 
Ndiyanithanda, bantwana bam abathandekayo, ndinithanda ngothando olukhulu. Kudala ndisiza kuwe, kwaye kwakhona ndiyakucela umthandazo, umthandazo ngenxa yesiphelo seli hlabathi eliya lihlaselwa bububi, livela kuThixo kwaye lizaliswe yi-ego yomntu. Bantwana bam, zimbalwa iindawo apho abantu bathandaza ngeentliziyo ezinyulu; bambalwa kakhulu abantu abazithembayo kuThixo kwaye bambalwa nambalwa abanikela kuye ubomi babo ukuze babe zizixhobo zakhe. Bantwana bam, ububi buyaphangalala; abaninzi babantwana bam banikezela kumgibe wobubi, baninzi kakhulu abalahlekileyo kwiindlela ezigwenxa. Thandazani, bantwana bam, ninikele imiphefumlo yenu kuYehova, nibe zizixhobo ezandleni zakhe; phila iVangeli, thandaza ngentliziyo enyanisekileyo. Bantwana bam, thandanani, nilungelene omnye nomnye; yenzani iziqhumiso zomthandazo; yibani njengezibane zothando ezivutha eNkosini. Bantwana bam, fundani ukuma phambi koMthendeleko osikelelekileyo wesibingelelo: apho uNyana wam ulindele nina, ephila kwaye eyinyaniso. Zivuleleni iintliziyo zenu, nimvumele ahlale kuni, yibani zizixhobo ezithobekileyo ezandleni zakhe, nibe njengodongwe olulungele ukubunjwa ngokwentando yakhe.
 
Ndiyanithanda, bantwana bam; kwakhona ndicela umthandazo-umthandazo weBandla lam endilithandayo, umthandazo onamandla nozingileyo owenziwa ngentliziyo ezele luthando lweNkosi. Thandazela uVicar kaKristu: izigqibo ezinzulu zixhomekeke kuye. Thandazani, bantwana bam, thandazani, yibani zizixhobo ezithobekileyo ezandleni zeNkosi, bantwana bam: lungeleni ukuthi "ewe" wenu ngamandla. Bantwana bam, thandazani, thandazani. Bantwana bam, zikhupheni izinto zenu ezingento, nizizalise ngoThixo; mamelani oko kuyintando yaKhe, thulani umoya wenu, kwaye ukwenza oku kufuneka nizomeleze ngeeSakramente eziNgcwele. Bantwana ndiyanithanda.
 
Emva koko uYesu wabasikelela bonke.
 
Ndiyanisikelela egameni likaThixo uYise, loNyana, loMoya oyiNgcwele.

Inenekazi lethu leZaro di Ischia ukuya Angela nge-8 kaJuni, 2022:

Ngale mvakwemini uMama ubonakale enxibe ezimhlophe. Ingubo awayeyibhinqile nayo yayimhlophe, ibanzi kwaye igqume intloko. Entloko, uMama wayenesithsaba seenkwenkwezi ezilishumi elinambini. Umama waye wolule iingalo ebonisa ukuba wamkelekile. Esandleni sakhe sasekunene kwakukho irosari ende engcwele, emhlophe njengokukhanya, eyayiphantse yehla ezinyaweni zakhe.

Iinyawo zakhe zazizé, zabekwa phezu kwehlabathi. Kwimiboniso yehlabathi yeemfazwe nogonyamelo yayibonakala. Umama uthe chu kancinci watyibilika inxalenye yengubo yakhe emhlabeni, wayigquma.
 

Ngamana uYesu Kristu angadunyiswa

 
Bantwana abathandekayo, enkosi ngokusabela kolu bizo lwam. Ndiyanithanda, bantwana, ndinithanda kakhulu; ukuba ubusazi ukuba ndikuthanda kangakanani ngewulila luvuyo. Bantwana bam, ndilapha kwakhona namhlanje ukuze ndithandaze nani kunye nani. Kodwa ndikhona apha ndicela umthandazo, umthandazo weBandla lam endilithandayo.
 
Uye wema umama(wathula). Ndaqala ndeva intliziyo yakhe ibetha ngamandla.
 

Ntombi, yiva intliziyo yam; Intliziyo yam engaguqukiyo ibetha ngamandla kuye ngamnye wenu, ibethela wonke umntwana, nakwabo bakude kwiNtliziyo yam engaguqukiyo.

 

Ke iNtombi Enyulu uMariya yathoba intloko kwaye emva kwexesha yathi kum, "Khangela, ntombi." Ndabona iCawa kaPetros eRoma, ngoko uthotho lwemifanekiso yeecawa ezininzi: zonke zazivaliwe. ICawa yaseSt. Peter yayigutyungelwe lilifu elikhulu elimnyama lomsi. Emva koko uMama waqalisa ukuthetha kwakhona:
 
Bantwana bam abathandekayo, thandazelani kakhulu iBandla lam endilithandayo: thandazani, bantwana. Thandaza kuBawo oyiNgcwele: thandaza, bantwana. ICawe kuya kufuneka ijongane namaxesha amabi - kuya kubakho ukwahlukana okukhulu.
 
Kweli nqanaba kwaba ngathi yonke ivaranda ejikeleze iCawa yaseSt. Peter yashukunyiswa yinyikima enkulu. Yashukuma yonke into. Ngeli xesha, iNtombi Enyulu uMariya yathi kum:
 
Ntombi, musa ukoyika, masithandaze kunye.
 
Ndathandaza noMama ixesha elide. Emva koko yonke into yabuyela ekukhanyeni kwelanga. Umama wolula iingalo zakhe wathandazela wonke umntu okhoyo, emva koko wasikelela wonke umntu.
 
Egameni loYise, lo Nyana noMoya oyiNgcwele. Amen.
exhonyiweyo imiyalezo, USimona noAngela.