Ukuziqhelanisa nezithembiso zoMlilo woLangazelelo

Kumaxesha anzima esiphila kuwo, u Yesu noMama waKhe, ngeentshukumo zakutshanje ezulwini naseCaweni, babeka ubabalo olungaqhelekanga emathangeni ethu ukuze silulahle. Enye intshukumo enjalo "lilangatye lothando lwentliziyo engafezekanga kaMariya," igama elitsha elinikwe olo thando lukhulu nolungunaphakade […]

Funda Okuninzi