Luz de Maria - Ulawulo ngovalo

Umyalezo weSt NguLuz de Maria de Bonilla Ngomhla wamashumi amabini anesixhenxe ku-Matshi-24:
 
 
Abantu abathandekayo bakaThixo:
 
NJENGOMNTU OTHANDA UKUPHELELWA KWEYONA BATHATHU OYINGCWELE KUNYE NOKUMKANIKAZI WETHU WAMAZULU NOMHLABA, KUFUNEKA NDIKUXELELE UKUBA, PHEZU KWABO BONKE ABANYE, UKUTHOBELA KUKHO OKUKUKHOLELAYO INDLELA EFANELEKILEYO. (jn. 14:23)
 
Ukuthobeka kunye nomnqweno wokulunga kwabazalwana noodadewenu kubalulekile ukuze, njengezidalwa eziphuma ngokulunga, Uthando lobuThixo lusasazeke kuye wonke umntwana kaThixo osweleyo kwimithandazo kunye neentsikelelo okwangoku.
 
UKUTHOBELA KUTSHANTSIWEYO NGAMAXESHA OKU KUFANELEKILEYO, YAYE KUKUFANELE UKUZE UQHUBE, CINGA NOKUVULA NGENDLELA YAKHO, NGENXA YOKUXABANGELA UKUHLAZIYA KAKHULU.
 
Le nto uyibonayo inzulu; nangona ingelilo intsholongwane elifana nabanye eliya kuza nangamandla amakhulu, (1) yintsholongwane ecingisiswe kakuhle ukuze isulele inani elikhulu labantu. Ke ngoko, kuya kufuneka ubonise ukubona kwangaphambili kwaye uthathe amanyathelo afanelekileyo.
 
Ubuntu bufumene amayeza endalo ekuncedayo ukulawula ezi zifo, kodwa ngokukhawuleza uyilibale into esele ikushiyele izulu. (2)
 
BANTWANA KATHIXO, IBHODI YAMI YOKUGQIBELA KAKRESTU, YINKOSI KANYE NENKOSI, KUFUNEKA UVULE UKUZE UZISE NGAKHO NGOKUGQIBELA NGOKUGQIBELA, XA KUFUNYANWA IXESHA LONTO KUNYE NANGOKUXELAYO XA KUXELWA UMTHANDAZO, EMVA KOKUXELWA KUKHONA KUFUNYANELWA NGOKHOLO. NGOKUQINISEKILEYO UKHOLO AKUKHO BUNGOZI.
 
Amandla e-Freemasonry (3) emhlabeni azenza ukuba azive kwaye, ekumanyaneni nabanamandla eMhlabeni, baceba indlela yokuqhubeka nokuphelisa uninzi lwabemi behlabathi, ukuze bacombulule indlela yomchasi-Kristu. (4)
 

Enye yeendlela zoxinzelelo eziza kusetyenziswa yiFreemasonry eMhlabeni kukunqongophala kokutya, kwaye xa ujamelene noku, umntu uye aphulukane nolawulo, kwaye akhuphe ezona ntlungu zakhe zinamandla. Isicwangciso seMeldic sicwangcisiwe ukwenzela ukuba silawule ubuntu ngenxa yokoyika.

Bantu bakaThixo, esi sibetho siyosulela kakhulu, ngoko ke akufuneki ukuba nizibeke elubala, kodwa esi sifundo kufuneka SIBONWE NGABO BONKE NGAMEHLO OKHOLO, ukuze nibone amandla aloo mntu uza kunyanzelisa urhulumente omnye , inkolo enye, imali enye, imfundo enye kunye nokutshatyalaliswa kweekota ezintathu kubemi behlabathi, ukuze uMchasi-Kristu amkelwe ngokukhawuleza.

 
AmaKristu abuthathaka kwinkolo yawo, abuthathaka kwiinkolelo zawo, abuthathaka kumalinge abo, amaKrestu akhotyokiswe yinkolo engeyiyo yangeCawa- le yinto abantu bakaThixo abayiyo ubukhulu becala. UMNIKELO WOKUQINISEKISA UTHUNYELWE, KWAYE KE LENTO EBONAKALAYO YOLAWULO LWAMASOSI KWIBANDLA LOKUMKANI WETHU NENKOSI UYESU KRISTU; USINIKILE ISONKWA WENA UFUMANA AMATYE.
 
Kufuneka ukhala: thandaza ngaphakathi nangaphandle kwexesha (cf. I-Tes 5: 16-18; Efe. 6:18; Dan 6:18) ngokholo- ngokholo ukuze imithandazo yakho iviwe kwaye ukuze isibetho sasiza kuphela. Kuya kufuneka wenze ubudlelwane bokomoya ngokholo, intlonipho nothando. UFUNA UKUJAMELANA NOBUBO NGAMANDLA KATHIXO NGABANTU BAKHE!
 
I-FREEMASONRY YIMILE PHEZULU KOLUNTU KWELI XES UHLALA KUYO-IXESHA LOKULAWULA, LOKWENZA IZILELO, IXESHA LOKUCHASANA, LOKUQINISEKISA, LOKUHLAZIYA, KUFUNEKA UFUNE UKHUSELEKO KWEZINTO EZINGCWELE KAKHULU KUNYE NOKUMKANIKAZI WETHU KUNYE NOMAMA EZULWINI NOMHLABA, KUNYE NAKHO ABAKHUSELAYO.
Lungisa iindlela zakho!
 
Sukuxhathisa ukuguquka! (cf. Mk 1: 4). Musa ukulindela ukuba umchasi-Kristu abe luphawu losindiso, kuba uya kukubonelela ngoBomi obunguNaphakade, kwaye uninzi kakhulu luya kugijimela kuye lilahleke.
 
Ndikuxelela le nto, ukuze ungabhaqwa ungalindelanga. Uthando lukaThixo alunasiphelo kwaye alunakuthelekiswa nanto, kodwa kufuneka uzichaze, kufuneka ubekho kwiNdlela yobuThixo hayi eyeli hlabathi. KUFUNEKA UTHOBELE IINGCINGO ZIKATHIXO UKUZE WOYISE IMIKHUBA EMIBI OBUHAMBA KUYO, NGOKU KE UNGAYI KUHAMBA KWINDLELA YOBUNGCWELE.
 
Ubuntu buzabalazela ngeempazamo zabo, kunye nezigqibo ezibi, kunye nokuziphatha okugwenxa, kwaye isiphumo siyintlekele.
 
YONKE INTO Yaziswa NGAPHAMBILI, UMNTU USELE EKULUNGELE UKUJONGANA NEZIGANEKO EZINKULU! Yiyo le nto ndikucela ukuba ukholwe, UKHOLO OLUNGENAKUGUQUKA, LOKUGUQUKA, UKUBA NESIBINDI NJENGABANTWANA BAKATHIXO, UKWENZA AMALUNGISELELO, KODWA UNGAYENZI INKOLELO, KUFUNEKA UGCINE UKHOLO LWAKHO LUTSHISA-NGENYE INDLELA, IIMFAZWE ZIYA KUKUQHUBEKA.
 
Phila ekukhanyeni kwemini, apho iLanga eliNgcwele likhanya kwi-zenith yalo kwaye likhanyise wonke umntu, lifudumeza wonke umntu, apho ubumnyama bungekhoyo, apho kukho ukukhanya kuphela, nalapho uKumkanikazi noMama wamaZulu noMhlaba bethweswe isithsaba ngabanye benu, abantwana bakhe, abafezekisa ukuthanda kukaThixo. NGAPHANDLE KOKULIBALELA UKUBA “UMFAZI WANXIBA ILANGA, NENYANGA PHANTSI KWEENYAWO ZAKHE” (cf. ISityhi. 12: 1), NGUMAMA WABANTU.
 
HLALA UKRESTU INKOSI UVULEKILE KUWE, NGOKUXELAYO UKUZE UNXIBELELWE UXOLO, NAWE KUWE UYAZILUNGISELELA EMSEBENZINI NAMNYE.
Ngokumanyene nentando kaThixo.
 
NGUBANI OTHANDA UTHIXO?
KUKHO INDAWO EFANELE UTHIXO!
 
ISt
 
ISIQINISEKILEYO SESEXESHA ESILUNGILEYO, ESIVUMELWAYO NGAKHONA ISono
ISIQINISEKILEYO SESEXESHA ESILUNGILEYO, ESIVUMELWAYO NGAKHONA ISono
ISIQINISEKILEYO SESEXESHA ESILUNGILEYO, ESIVUMELWAYO NGAKHONA ISono
 
 
(Uguqulelo ngesiNgesi nguPeter Bannister)
 
IZIMVO NGU-LUZ DE MARIA
 
Bazalwane noodade:
 
Ngokudibana naMazwi oNgcwele uMikayeli, ingelosi enkulu, ndingaphinda ndibonise imibono endikhe ndanayo ngobubele obungasifanelanga bukaThixo, endibone kuwo amaxesha afanayo neli. Kuyafana, kuba zibi kakhulu, zibuhlungu kakhulu, kwaye kuwo amadoda uya kuzisola ukonile uThixo noMama wethu Ozukisiweyo.
 
Ngelishwa ke ukuba umntu uxelelwe okuza kubakho, kodwa akayikholelwa ade ayifumane, aze ke abanye baphathe ngendelelo.
 
Umboniso we-World Order wokubonakalisa amandla kunye namandla oRhulumente aMnye ngaphezulu kwabantu sele eqalile, kwaye kususela ngoku akukho nto iya kuba fana njengangaphambili, akukho nto.
 
Siyawudinga umthandazo osuka entliziyweni, kuKholo, kwaye amandla awayi kuyeka, kodwa masikhumbule ukuba abantu abathandazi abahoywa, kwaye ngalo ukholo, masithandaze ngamandla ethu onke ukuze intsikelelo kaThixo ifikelele kuthi.
 
Amen.
exhonyiweyo NguLuz de Maria de Bonilla, imiyalezo.