UValeria-Cela ukuBuya koNyana wam

“Intombi Enyulu yeentyatyambo eziluhlaza [1]Isihloko seNenekazi lethu elifunyenwe kwimibhalo yombono u-Anna Maria Ossi, owathi ngo-1994 waseka umpostile uCorona del Cuore Immacolato di Maria SS. kunye nombingeleli uDon Gianfranco Verri. Inqaku lomguquli. https://operacuoreimmacolato.com/it/  UValeria Copponi Nge-27 ka-Epreli 2022:

Ndinawe yonke imihla yobomi bakho. Ndiyanikhusela kwaye ndinikhusela kwizilingo - kungenjalo, ngaphandle kokuzikhusela, isihogo siya kunivulela. La maxesha akakuvumeli ukuba uphile ubomi obunethemba; yonke into ebonakala phambi kwakho ikwenza ulahlekelwe lithemba. Thandazani bantwana bam: anisoze nikwazi ukusindisa ubomi benu ngaphandle komthandazo. USathana uyinkosi kuninzi lwemiphefumlo yenu, bantwana bam. Ndiyanibongoza ukuba nithandaze ngakumbi kwaye nibongoze ukuza koNyana wam, kungenjalo niya kudinwa ngulowo ungendawo, othi ngezilingo zakhe anibone nimhle kwaye nilungile, oko enyanisweni kusisono kuThixo nakummelwane wakho.
 
Zingaphi izilingo eninazo emhlabeni wenu, bantwana ndini! Naphi na apho uya khona utshutshiswa ngendlela ekhohlakeleyo neyesono. Uya kungenelwa phi kumzekelo omhle ukuba umabonwakude, amaphephandaba, njl.njl. ngoku ziphantsi kwesilingo sikaSathana?
Awusayi kuba nenzuzo yemizekelo emihle, kodwa ngakumbi nangakumbi imihla ngemihla, kuya kufuneka uzikhusele kwimizekelo emibi ezalise ihlabathi lonke.
 
Thandaza, khawuleza, urhoxe ukuba wedwa ukuze usivumele ukuba sikundwendwele kwaye sikuncede woyise izilingo ezibamba intliziyo nengqondo yakho. Thandaza ukuba ixesha elikwahlula ekufikeni kukaYesu lifinyezwe kwaye ukhululwe kuzo zonke iintlobo zobukhoboka ezicinezelayo ukusuka kusasa kude kube sebusuku.
Ndiyakusikelela; ndihlala ndibhenela kwintuthuzelo yam.

Imihlathi

Imihlathi

1 Isihloko seNenekazi lethu elifunyenwe kwimibhalo yombono u-Anna Maria Ossi, owathi ngo-1994 waseka umpostile uCorona del Cuore Immacolato di Maria SS. kunye nombingeleli uDon Gianfranco Verri. Inqaku lomguquli. https://operacuoreimmacolato.com/it/ 
exhonyiweyo imiyalezo, UValeria Copponi.