Pam Gwas Duw Luisa Piccarreta?

Y rhai nad ydynt eto wedi clywed cyflwyniad cywir i'r datgeliadau ar y “Rhodd o Fyw yn yr Ewyllys Ddwyfol,” y mae Iesu a ymddiriedwyd i Luisa weithiau’n cael ei ddrysu gan y sêl a gafodd ei harboli gan y rhai sydd wedi cael y cyflwyniad hwn: “Pam cymaint o bwyslais ar neges y fenyw leyg isel hon o’r Eidal a fu farw dros 70 mlynedd yn ôl?”

Gallwch ddod o hyd i gyflwyniad o'r fath yn y llyfrau, Coron Hanes, Coron y Sancteiddrwydd, Haul Fy Ewyllys (cyhoeddwyd gan y Fatican ei hun), Arweiniad i Lyfr y Nefoedd (sy'n dwyn imprimatur), gweithiau Fr. Joseph Iannuzzi, a ffynonellau eraill. Daw hyn o Ar Luisa a'i Ysgrifau:

Ganwyd Luisa ar Ebrill 23ain, 1865 (dydd Sul a ddatganodd Sant Ioan Paul II yn ddiweddarach fel Dydd Gwledd Sul y Trugaredd Dwyfol, yn ôl cais yr Arglwydd yn ysgrifau Sant Faustina). Roedd hi'n un o bum merch a oedd yn byw yn ninas fach Corato, yr Eidal.

O'i blynyddoedd cynharaf, cystuddiwyd Luisa gan y diafol a ymddangosodd iddi mewn breuddwydion dychrynllyd. O ganlyniad, treuliodd oriau hir yn gweddïo’r Rosari ac yn galw’r amddiffyniad o'r saint. Dim ond nes iddi ddod yn “Ferch Mair” y daeth yr hunllefau i ben o’r diwedd yn un ar ddeg oed. Yn y flwyddyn ganlynol, dechreuodd Iesu siarad yn fewnol â hi yn enwedig ar ôl derbyn Cymun Sanctaidd. Pan oedd hi'n dair ar ddeg oed, ymddangosodd iddi mewn gweledigaeth a welodd o falconi ei chartref. Yno, yn y stryd islaw, gwelodd dorf a milwyr arfog yn arwain tri charcharor; roedd hi'n cydnabod Iesu fel un ohonyn nhw. Pan gyrhaeddodd o dan ei balconi, cododd ei ben a gweiddi: “Enaid, helpwch fi! ” Wedi'i symud yn ddwfn, cynigiodd Luisa ei hun o'r diwrnod hwnnw ymlaen fel enaid dioddefwr wrth fynd am bechodau dynolryw.

Tua pedair ar ddeg oed, dechreuodd Luisa brofi gweledigaethau a apparitions o Iesu a Mair ynghyd â dioddefiadau corfforol. Ar un achlysur, gosododd Iesu goron y drain ar ei phen gan beri iddi golli ymwybyddiaeth a'r gallu i fwyta am ddau neu dri diwrnod. Datblygodd hynny yn ffenomen gyfriniol lle dechreuodd Luisa fyw ar y Cymun yn unig fel ei “bara beunyddiol.” Pryd bynnag y cafodd ei gorfodi dan ufudd-dod gan ei chyffeswr i fwyta, nid oedd hi byth yn gallu treulio'r bwyd, a ddaeth allan funudau'n ddiweddarach, yn gyfan ac yn ffres, fel pe na bai erioed wedi'i fwyta.

Oherwydd ei embaras gerbron ei theulu, nad oedd yn deall achos ei dioddefiadau, gofynnodd Luisa i'r Arglwydd guddio'r treialon hyn oddi wrth eraill. Caniataodd Iesu ei chais ar unwaith trwy ganiatáu i'w chorff dybio cyflwr ansymudol, anhyblyg tebyg a ymddangosodd bron fel petai hi'n farw. Dim ond pan wnaeth offeiriad arwydd y Groes dros ei chorff y llwyddodd Luisa i adennill ei chyfadrannau. Parhaodd y cyflwr cyfriniol rhyfeddol hwn hyd at ei marwolaeth ym 1947 - ac yna angladd nad oedd fawr o berthynas. Yn ystod y cyfnod hwnnw yn ei bywyd, ni ddioddefodd unrhyw salwch corfforol (nes iddi ildio i niwmonia ar y diwedd) ac ni phrofodd hi welyau gwely, er iddi gael ei chyfyngu i'w gwely bach am chwe deg pedair blynedd.

Yn union fel y mae'r datguddiadau syfrdanol ar y Trugaredd Dwyfol a ymddiriedwyd gan Iesu i Sant Faustina yn gyfystyr Ymdrech olaf iachawdwriaeth Duw (cyn ei Ail Ddyfodiad mewn gras), felly hefyd Mae ei ddatguddiadau ar yr Ewyllys Ddwyfol a ymddiriedwyd i Wasanaethwr Duw Luisa Piccarreta yn gyfystyr Ymdrech olaf Duw o sancteiddiad. Iachawdwriaeth a sancteiddiad: y ddau ddymuniad eithaf sydd gan Dduw am ei blant annwyl. Y cyntaf yw sylfaen yr olaf; felly, mae'n briodol bod datguddiadau Faustina wedi dod yn hysbys yn gyntaf yn gyntaf; ond, yn y pen draw, mae Duw yn dymuno nid yn unig ein bod ni'n derbyn Ei drugaredd, ond ein bod ni'n derbyn Ei fywyd ei hun fel ein bywyd ac felly'n dod yn debyg iddo'i hun - cymaint ag sy'n bosibl i greadur. Tra bod datguddiadau Faustina, eu hunain, yn cyfeirio'n rheolaidd at y sancteiddrwydd newydd hwn o fyw yn yr Ewyllys Ddwyfol (fel y mae datgeliadau llawer o gyfrinwyr eraill cymeradwy llawn yr 20thganrif), gadawyd i Luisa fod yn brif herodraeth ac yn “ysgrifennydd” y “sancteiddrwydd newydd a dwyfol” hwn (fel y galwodd y Pab Sant Ioan Paul II). 

Er bod datgeliadau Luisa yn gwbl uniongred (mae'r Eglwys wedi cadarnhau hyn dro ar ôl tro a hyd yn oed wedi eu cymeradwyo eisoes yn bennaf), serch hynny, maen nhw'n rhoi'r hyn, a dweud y gwir, yw'r neges fwyaf anhygoel y gall rhywun ei dychmygu o bosibl. Mae eu neges mor feddylgar nes bod amheuaeth yn demtasiwn anochel, ac yn ei difyrru Byddai galw am, ond am y ffaith nad oes unrhyw sail resymol yn parhau i amau ​​ei ddilysrwydd. A’r neges yw hyn: ar ôl 4,000 o flynyddoedd o baratoi o fewn hanes iachawdwriaeth a 2,000 o flynyddoedd o baratoi hyd yn oed yn fwy ffrwydrol yn hanes yr Eglwys, mae’r Eglwys o’r diwedd yn barod i dderbyn ei choron; mae hi'n barod i dderbyn yr hyn y mae'r Ysbryd Glân wedi bod yn ei thywys tuag at yr amser cyfan. Nid yw'n ddim llai na sancteiddrwydd iawn Eden ei hun - y sancteiddrwydd a fwynhaodd Mair hefyd mewn ffordd lawer mwy perffaith na hyd yn oed Adda ac Efa—ac mae bellach ar gael ar gyfer y gofyn. Gelwir y sancteiddrwydd hwn yn “Byw yn yr Ewyllys Ddwyfol.” Gras grasau ydyw. Gwireddu gweddi “Ein Tad” yn llawn yn yr enaid, yw ewyllys Duw yn cael ei wneud ynoch chi yn union fel y mae'n cael ei wneud gan y saint yn y Nefoedd. Nid yw'n disodli unrhyw un o'r defosiynau a'r arferion presennol y mae'r Nefoedd wedi bod yn eu gofyn gennym ni - mynychu'r Sacramentau, gweddïo'r Rosari, ymprydio, darllen yr Ysgrythur, cysegru ein hunain i Mair, gwneud gweithredoedd trugaredd, ac ati - yn hytrach, mae'n gwneud y rhain yn galw hyd yn oed yn fwy brys a dyrchafedig, oherwydd gallwn nawr wneud yr holl bethau hyn mewn ffordd wirioneddol divinized. 

Ond mae Iesu hefyd wedi dweud wrth Luisa nad yw’n fodlon ag ond ychydig o eneidiau yma ac acw yn byw’r sancteiddrwydd “newydd” hwn. Mae'n mynd i sicrhau ei deyrnasiad dros y byd i gyd yn y Cyfnod Gogoneddus sydd ar ddod o Heddwch Cyffredinol. Dim ond fel hyn y cyflawnir gweddi “Ein Tad” yn wirioneddol; ac mae'r weddi hon, y weddi fwyaf a weddïwyd erioed, yn broffwydoliaeth sicr a draethwyd gan wefusau Mab Duw. Fe ddaw ei Deyrnas. Ni all unrhyw beth ac ni all unrhyw un ei rwystro. Ond, trwy Luisa, mae Iesu yn erfyn ar bob un ohonom i fod y rhai i gyhoeddi'r Deyrnas hon; i ddysgu mwy am Ewyllys Duw (fel y mae wedi datgelu ei ddyfnderoedd iawn i Luisa); i fyw yn ei ewyllys ein hunain a thrwy hynny baratoi'r tir ar gyfer ei deyrnasiad cyffredinol; i roi ein hewyllysiau iddo er mwyn iddo roi ei eiddo ef inni. 

“Iesu, rwy’n ymddiried ynoch chi. Gwneler dy ewyllys. Rhoddaf fy ewyllys ichi; rhowch yr eiddoch i mi yn gyfnewid. ”

“Gadewch i'ch Teyrnas ddod. Gadewch i'ch ewyllys gael ei gwneud ar y Ddaear fel y mae'n cael ei gwneud yn y Nefoedd. "

Dyma'r geiriau y mae Iesu'n erfyn arnom ni erioed ar ein meddwl, ein calon a'n gwefusau. (Gwel Ar Luisa a'i Ysgrifau am grynodeb byr ar gyfriniaeth hynod Luisa a statws eglwysig presennol ei hysgrifau).

Negeseuon gan Wasanaethwr Duw Luisa Piccarreta

Luisa - Y Gwrthryfel Cyffredinol

Luisa - Y Gwrthryfel Cyffredinol

Byddaf yn adnewyddu'r byd gyda chleddyf, tân, a dŵr ...
Darllenwch mwy
Ar Luisa a'i Ysgrifau

Ar Luisa a'i Ysgrifau

Arallen ar gyfer yr amseroedd hyn.
Darllenwch mwy
Luisa - Gweithiau'r Ysbryd Mewnol

Luisa - Gweithiau'r Ysbryd Mewnol

Heb ddilysrwydd, mae ein gweithiau wedi marw.
Darllenwch mwy
Luisa a'r Rhybudd

Luisa a'r Rhybudd

Bydd dynion yn gweld eu hunain ar goll.
Darllenwch mwy
Disgyniad Dod yr Ewyllys Ddwyfol

Disgyniad Dod yr Ewyllys Ddwyfol

Bydd y Rhybudd hefyd yn cynnwys Bendith.
Darllenwch mwy
Luisa - Bydd y Cenhedloedd yn Mynd yn Crazy

Luisa - Bydd y Cenhedloedd yn Mynd yn Crazy

Yn gweithredu yn eu herbyn eu hunain!
Darllenwch mwy
Luisa - Amddiffyniad Dwyfol

Luisa - Amddiffyniad Dwyfol

Byw yn Fy Ewyllys ac ofni dim.
Darllenwch mwy
Luisa - Maent yn Ufuddhau i Lywodraethau, ond Nid Fi

Luisa - Maent yn Ufuddhau i Lywodraethau, ond Nid Fi

Maent yn parhau i fod yn ddifater.
Darllenwch mwy
Luisa - Byddaf yn Streicio'r Arweinwyr

Luisa - Byddaf yn Streicio'r Arweinwyr

Bydd yr ychydig hynny sy'n aros yn ddigon i ddiwygio'r byd. 
Darllenwch mwy
Luisa Piccarreta - Gadewch inni Edrych y Tu Hwnt

Luisa Piccarreta - Gadewch inni Edrych y Tu Hwnt

Wrth weld fy Nheyrnas yn cael ei hailadeiladu, rwy'n mynd o dristwch dwfn i lawenydd mawr ...
Darllenwch mwy
Amser Adfer Cyffredinol

Amser Adfer Cyffredinol

Mae Hastening the Coming of the Kingdom yn dibynnu arnoch chi.
Darllenwch mwy
Luisa Piccarreta - Mae Un Sy'n Byw Yn Fy Ewyllys yn Atgyfodi

Luisa Piccarreta - Mae Un Sy'n Byw Yn Fy Ewyllys yn Atgyfodi

Ydych chi eisiau gwybod pryd mae gwir atgyfodiad yr enaid yn digwydd?
Darllenwch mwy
Y Sancteiddrwydd Newydd a Dwyfol

Y Sancteiddrwydd Newydd a Dwyfol

Nid yw Dyfodiad Teyrnas Dduw ar y ddaear, wrth gyflawni gweddi Ein Tad ein hunain, yn ymwneud yn bennaf â gwneud y byd yn lle mwy prydferth a dymunol - er y bydd y trawsnewidiad hwnnw, hefyd, yn sicr yn digwydd. Mae'n ymwneud yn bennaf â sancteiddrwydd.
Darllenwch mwy
Luisa Piccarreta - Hastening Dyfodiad y Deyrnas

Luisa Piccarreta - Hastening Dyfodiad y Deyrnas

Mae Iesu'n ceryddu Luisa a ninnau i gyd: "Felly, rwyt ti - gweddïwch, a bydded dy waedd yn barhaus: 'Bydded Teyrnas dy Fiat, a bydd dy Ewyllys yn cael ei wneud ar y ddaear fel y mae yn y Nefoedd.'"
Darllenwch mwy
Luisa Piccarreta - Dim Ofn

Luisa Piccarreta - Dim Ofn

Dangosodd Iesu’r weledigaeth hon i Luisa ynglŷn ag amddiffyniad rhag y Cystuddion sydd ar y gorwel: "Aeth [Ein Harglwyddes] o gwmpas yng nghanol creaduriaid, ledled yr holl genhedloedd, a nododd Ei phlant annwyl a'r rhai nad oedd y sgwrfeydd i gyffwrdd â nhw. Cyffyrddodd Mam Celestial, nid oedd gan y sgwrfeydd unrhyw bŵer i gyffwrdd â'r creaduriaid hynny. Rhoddodd Iesu Melys yr hawl i'w Fam ddod â diogelwch i bwy bynnag yr oedd hi'n ei blesio. "
Darllenwch mwy
Luisa Piccarreta - Cyfnod Cariad Dwyfol

Luisa Piccarreta - Cyfnod Cariad Dwyfol

Ynglŷn â'r Cyfnod hwn yn fuan i wawrio ar y byd i gyd, datgelodd Iesu i Luisa: "Bydd popeth yn cael ei drawsnewid ... bydd fy Ewyllys yn arddangos mwy, cymaint felly, fel ei fod yn ffurfio cyfaredd newydd o harddwch afradlon na welwyd ei debyg o'r blaen, ar gyfer y cyfan o Nefoedd ac i'r holl ddaear. "
Darllenwch mwy
Luisa Picarretta - Ar Gestyniadau

Luisa Picarretta - Ar Gestyniadau

Dywed Iesu: Fy merch, bydd popeth a welsoch chi [Chastisements] yn gwasanaethu i buro a pharatoi'r teulu dynol. Y cythrwfl ...
Darllenwch mwy
Postiwyd yn negeseuon, Pam y gweledydd hwnnw?.